Regulamin wyboru uczniów na mobilności

erasmus logo mic

 

Regulamin wyboru uczniów na mobilności

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku

$11.      INFORMACJE OGÓLNE

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+  Współpraca na rzecz innowacji  i dobrych praktyk

Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015-2018, NR  2015-1-DE03-KA219-013618_5

2. Ogólne cele projektu:

$1·         We współpracy z przedsiębiorstwami będą przedstawiane możliwości zdobywania zawodu przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.

$1·         Uczestnicy będą nabywać nowe wiadomości i umiejętności  oraz kwalifikacje zawodowe w różnych dziedzinach.

$1·         Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur,

języków i wartości europejskich.

$1·         Rozwój współpracy międzynarodowej

$1·         Rozwój uczniów na drodze do obywatelstwa europejskiego

$1·         Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.

$1·         Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych                    

i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

1. Projekt przewiduje wyjazd uczniów do krajów partnerskich (Niemiec, Luksemburga, Chorwacji

Czech oraz Polski).

2. Projekt skierowany jest do uczniów ze szkoły gimnazjalnej i szkoły przysposabiającej do pracy.

3. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii

Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z otrzymanego przez szkołę dofinansowania na realizację projektu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w działaniach projektowych)

I. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia.

2.Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Będzie to praca plastyczna, dowolną techniką, plakat wybranego państwa uczestniczącego w projekcie.

3. Zainteresowany uczeń  przygotuje i złoży wykonaną pracę w wyznaczonym terminie.

4. Przy ocenie zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość, zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego przydatność dla celów projektowych.

 

II. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

1. W projekcie uczestniczyć będą osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego stan zdrowia nie będzie przeciwskazaniem do uczestnictwa w projekcie.

a. Uczniowie odznaczający się dobrym zachowaniem, wysoką frekwencją.

d. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu

za granicą, to: kultura osobista, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

e. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu, udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatu projektu.

2. Wyboru uczniów do wyjazdów dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się  z: dyrektora, wicedyrektora oraz dwóch nauczycieli, zaangażowanych w pracę nad projektem. Rekrutacja odbywa się przed kolejnymi mobilnościami przez cały czas trwania projektu.

3. Stworzona zostanie lista rezerwowa uczniów chętnych do udziału w projekcie.

4. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany

uczeń z listy rezerwowej.

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie.

Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.

6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Ośrodka.

7. Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn

zewnętrznych lub od nich niezależnych.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI).

1. Aby zakwalifikowany uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, dane do kontaktu, telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem  uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej, i posiadanie karty EKUZ

2. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów projektu.

4. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu

drogowego, itp.

7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię

szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę,

religię czy przekonania.

9. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

10. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora

miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.

11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących

w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, BHP)

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o

mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

13. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie

przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

14. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału

w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary

przewidziane w statucie szkoły.

15. Za wszelkie zniszczenia, szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność

finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

 

IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU.

1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie. (nr 1)

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.(nr 2)

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej. (nr 3)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany

postanowień powyższego regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z

Dyrekcji szkoły i dwóch nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

Kategoria: Bez kategorii