1

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

       Szkoła Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku od 2004 roku. Szkoła ta przygotowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Nauka trwa trzy lata, można przedłużać okres edukacji - nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia  24 roku życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

 

       Kształcenie  jest  dostosowane  do  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów  opracowanych w indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych dla każdego ucznia i obejmuje:

  •     kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
  •    przysposobienie do pracy rozumiane jest jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

       W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
1.Zajęcia edukacyjne:
    - funkcjonowanie osobiste i społeczne,
    - wychowanie fizyczne,
    - przysposobienie do pracy
    - religię,
2.Zajęcia rewalidacyjne,
3.Zajęcia sportowe,
4.Zajęcia kształtujące kreatywność, rozwijające  zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

       Podstawowym celem nauki w jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności             i wiadomości, aby:

       - mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem,

       - zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania własnych potrzeb,

       - był zaradny w życiu codziennym,

       - mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego

       - mógł szukać dla siebie miejsca na rynku pracy

    5. Zajęcia praktyczne realizowanie w lokalnych przedsiębiorstwach:

       - P.P.H.U. "BMC" we Władysławowie,

       - PGK w Pucku,

       - Hospicjum im. Ojca Pio w Pucku,

 

       Młodzież w ramach przysposobienia do pracy realizuje treści kształcenia z zakresu pomocy kuchennej, konserwatora zieleni miejskiej, przetwórstwa rybnego, introligatorstwa, ceramiki i drewna oraz elementów informatyki. Uczniowie   naszej   szkoły   mają   możliwość   zamieszkania  w internacie szkolnym i korzystania ze stołówki szkolnej. Uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza zajęć realidacyjnych dostosownych do indywidualnych potrzeb kożdego z nich.

 

0ankaklasa-crop

kl. I-IIa, wych. Anna Adrian-Dzierżyńska

 

0brak

kl. I-IIb, wych. Danuta Bilińska

 

0gosiaklasa

kl. I-IIIa, wych. Małgorzata Sławińska

 

 02

kl. I-IIIb, wych Monika Radtke

 

0kaskaklasa

kl. I-IIIc, wych. Katarzyna Ignaciuk

 

—