1

 

 

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

 

 

 

  

 

Zespół rewalidacyjno- wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, do ukończenia 25 roku życia. Praca w zespole polega na realizowaniu indywidualnych programów konstruowanych dla każdego dziecka i obejmuje wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno- społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Umiejętności te ćwiczymy między innymi, podczas codziennych rutynowych czynności oraz podczas sesji muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, masażu leczniczego, Programów Aktywności M. i Ch. Knill, ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu behawioralnego oraz ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową, manualną i porozumiewania się.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE OBEJMUJĄ:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości  uczestnika  zajęć,

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,  

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania  w otoczeniu,                                                              

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

 

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Godzina zajęć trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć zespołowych wynosi 20 godzin tygodniowo.  Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor Ośrodka we współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestników zajęć. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych w Ośrodku sprawuje pomoc nauczyciela. 

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (IPRW), program opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu, oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć. 

 zesp  zesp 2

 wych. Beata Potrykus