Zajęcia rewalidacyjne

 

Uczniowie w naszym Ośrodku mają możliwość: 

- osiągnięcia sukcesu na miarę swych możliwości

odczuwania radości, z tego, że żyją , czują,potrafią

doświadczania, poznawania, eksperymentowania,

spróbowania swoich sił w różnych dziedzinach, odkrywania pasji i talentów

integracji ze środowiskiem

 

Zapewniamy możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia:

 

 

  - kinezyterapii, której głównym założeniem jest m.in. rozwój małej i dużej motoryki, wzmocnienie mięśni, stymulacja czynności ruchowej, poprawa zakresu ruchomości w stawach.  (zestaw ćwiczeń cz.1,  cz. 2cz. 3cz. 4,  cz. 5 )


  - terapii pedagogicznej, usprawniającej funkcje percepcyjno-motoryczne. Rozwijającej koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Rozwijającą i doskonalącą umiejętność czytania i pisania, motywującą do systematycznej pracy ucznia.


  - terapii logopedycznej, której głównym założeniem programowym jest usprawnianie układu oddechowego, usprawnianie i koordynacja narządów artykulacyjnych, kształtowanie celowości ruchów języka i warg. Wyrabianie właściwych nawyków mownych. Kształtowanie percepcji słuchowej. Korygowanie artykulacji głosek, sylab i wyrazów w mowie ucznia na miarę indywidualnych możliwości dziecka. Przygotowywanie i usprawnianie narządów artykulacyjnych do powstania prawidłowego dźwięku.

 

  - terapii Metodą Tomatisa, której celem jest poprawa zaburzeń głosu     i uwagi słuchowej zewnętrznej i wewnętrznej, lokalizacja źródła dźwięku i badanie dyskryminacji wysokości dźwięków.

 

  - terapii EEG Biofeedback, stymulującej do działania, zwiększającej motywacje do pracy i nauki, poprawiającej koncentracje uwagi, spostrzegawczość      i pamięć.

 

 - muzykoterapii, której celem jest w zależności od potrzeb uczestników zajęć:  zabawa słowno-muzyczno-ruchowa, porównywanie różnego rodzaju dźwięków, symboli dźwiękowych, swobodne wyrażanie uczuć i emocji, ekspresja muzyczna, ćwiczenia relaksacyjne i aktywizujące.

 

  - gimnastyki korekcyjnej, wzmacniającej układ krążenia i oddechowy. Wyrabiającej nawyki  prawidłowej postawy, korygującej wady postawy, motywującej ucznia do wszelkiej formy aktywności.

 

  - zajęć rozwijających komunikację, których głównym celem jest kształcenie szeroko pojętej umiejętności porozumiewania się poprzez: kształtowanie umiejętności naśladowania i współpracy, usprawnianie narządów mowy, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia mowy, rozwijanie umiejętności czytania, usprawnianie wykonywanych czynności związanych z rozwojem motoryki małej, wprowadzenie komunikacji alternatywnej.

 

 - terapii przez sport której głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków, kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

 

 - terapii przez sztukę zapewniającej uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, poprzez działalność artystyczną, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, doskonalenie gry aktorskiej i ruchu scenicznego, doskonalenie umiejętności prezentowania dorobku artystycznego.

 

- terapii metodą integracji sensorycznej której celem jest diagnozowanie dzieci oparte na Testach Południowokalifornijskich, oddziaływanie terapeutyczne oscylujące wokół czterech etapów: pobudzanie zmysłów, integracja zmysłowo-ruchowa, wypracowanie orientacji w schemacie ciała, czucia i świadomości własnego ciała, wypracowanie gotowości do nauki z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych dziecka. 

 

- terapii wspomaganej komputerem przygotowującej uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Uczniowie redagują teksty, tworzą rysunki za pomocą komputera oraz wykorzystują programy multimedialne i przeglądarki internetowe. Poznają podstawowe wykorzystanie komputera w czasie wolnym - gry i zabawy edukacyjne, programy muzyczne.

 

 

 

 

Kategoria: Szkoła