Szkoła Przysposabiająca do pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełno sprawnościami sprzężonymi do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Nauka trwa trzy lata - można przedłużyć okres edukacji o jeden rok- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia  24 roku życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Kształcenie  jest  dostosowane  do  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów  opracowanych w indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych dla każdego ucznia i obejmuje:Podstawowym celem edukacji i rewalidacji w jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 

Zajęcia praktyczne realizowanie w lokalnych przedsiębiorstwach:

 

 

Ponadto młodzież w ramach przysposobienia do pracy realizuje treści kształcenia z zakresu introligatorstwa, ogrodnictwa, ceramiki i drewna, elementów informatyki, gospodarstwa domowego, wyrobu świec, drobnej biżuterii i wyrobów z filcu.  Uczniowie  mają   możliwość   zamieszkania  w internacie i korzystania ze stołówki szkolnej, a także korzystają z pomocy doradcy zawodowego oraz z szerokiego wachlarza zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z nich a także z zajęć w kołach zainteresowań.

 
powrót na górę strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl


Placówka prowadzona przez:
Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion