Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy SOSW w Pucku w stanie epidemii

Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku,

w stanie epidemii wywołanym zakażeniami koronawirusem (COVID-19)

 

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym za zgodą rodziców (załącznik nr 1) i po wypełnieniu Ankiety wstępnej kwalifikacji załącznik nr 2) mogą uczestniczyć w zajęciach wynikających z:

 1. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji dziecka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym określonych w Ankiecie wstępnej kwalifikacji.

 2. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na ich uczestnictwo w zajęciach na terenie Ośrodka objęci są nauczaniem zdalnym.

 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści.

 4. Grupa liczy od 2 do 8 uczniów.

 5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali.

 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 9. Uczeń posiada własne przybory i materiały edukacyjne które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/półce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 10. Po ucznia na zajęcia specjalistyczne przychodzi nauczyciel/specjalista i odprowadza go po zakończeniu zajęć do sali w której przebywa jego klasa.

 11. W sali gimnastycznej może przebywać maksymalnie 8 uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

 12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 13. Po zakończeniu zajęć sale lekcyjne będą ozonowane.

 14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojego oddziału adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 17. Na boisku przebywać może do 15 uczniów, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 19. Nie należy organizować żadnych wyjść do punktów usługowych, sklepów, miejsc użyteczności publicznej itp.

 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp.

 21. Podczas zajęć zakazuje się korzystania z telefonu komórkowego. Po wejściu do sali lekcyjnej telefony komórkowe należy włożyć do wyznaczonego pojemnika.

 22. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz noszenia biżuterii - na rękach, poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcje rąk.

 23. Uczniowie do szkoły wchodzą pojedynczo, z szafek uczniowskich korzystają pod nadzorem osoby dorosłej zachowując dystans. Obowiązuje obuwie zmienne.

 24. Po wejściu do szkoły uczniowie myją ręce lub dezynfekują je za zgodą rodziców (zał. nr 3).

 25. Jeżeli jednocześnie przyjedzie więcej niż jeden bus szkolny, uczniowie opuszczają je po kolei zachowując dystans.

 26. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 27. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.

 29. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 31. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 32. Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 33. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w częściach wspólnych i wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 34. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia za wcześniej uzyskaną zgoda rodzica (załącznik nr 3) termometrem bezkontaktowym.

 35. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Żywienie w szkole

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Każdego pracownika obowiązuje samokontrola. W przypadku złego samopoczucia należy ten fakt natychmiast zgłosić dyrektorowi.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 4. Na tablicach informacyjnych umieszczone są niezbędne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Opracował zespół w składzie:

mgr Danuta Heyducka

mgr Katarzyna Ignaciuk

mgr Izabela Mehring

mgr Andrzej Siluta

mgr Edyta Konkel

mgr Jolanta Podhajska

Plik do pobrania:  Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy.pdf


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: soswpuck@wp.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion