Rozpoczęcie Roku Szkolengo 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, która odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 8.30 na zielonym placu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku przy ul. Zamkowej 5.

 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID-19.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia edukacyjno – terapeutyczne i rewalidacyjne w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe.

Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi Ośrodka fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza miejscami wyznaczonymi.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.

Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozownikach bezdotykowych przy wejściach do placówki.

Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.

Uczeń do szkoły może przynieść przybory, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

Uczniowie samodzielnie przebierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie  z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

  1. Rodzic/opiekun odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

  2. Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami/opiekunami oczekującymi na odbiór dziecka.

  3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce/dezynfekuje.

  4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej lub na placu przyszkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców/opiekunów nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

  5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi/opiekunowi upoważniony pracownik placówki.

  6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora Ośrodka lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Jolanta Podhajska

Dyrektor SOSW w Pucku


powrót na górę strony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
Tel. 58 673 22 50
e-mail: sekretariat@soswpuck.edu.pl
Placówka prowadzona przez:

logo Powiat Pucki

logo Erasmus+

Międzynarodowa współpraca Specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku w ramach programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Akcja K2 Partnerstwa Strategiczne 2015 - 2018


Deklaracja dostępności

Copyright: SOSW Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion